Sociodemografická data

Data o populaci vztažená k územním celkům

Sociodemografická data představují rozsáhlý soubor údajů o skladbě obyvatelstva, jeho demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, doplněných o informace o úrovni bydlení a o struktuře domovního a bytového fondu. Atributy jsou naplněny v administrativních jednotkách země.

Sociodemografická data
Využití
Mapové vrstvy se sociodemografickými daty vám poskytnou důležité informace pro následující kroky:
 • Zacílení nabídky na konkrétní skupiny obyvatel dle územních jednotek (podle počtu obyvatel, věkové struktury, nejvyššího ukončeného vzdělání,a dalších).
 • Rozvoj podnikání na základě informací o zaměstnanosti v různých odvětvích.
 • Efektivní odhad počtu potenciálních příjemců reklamního sdělení, odhad rozsahu letákové reklamy díky údaji o počtu bytů či hospodařících domácností.
 • Získání přehledu o struktuře a stáří domů. Umožňuje odhalit novou výstavbu, nebo naopak velmi staré budovy.
 • Informace o struktuře dojížďky za prací mimo obec svého bydliště pro dopravní společnosti.

Verze

Census - data ze Sčítání lidu

Produkt Census 2011 obsahuje rozsáhlý objem údajů o skladbě obyvatelstva, jeho demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, doplněných o informace o úrovni bydlení a o struktuře domovního a bytového fondu.

Zdroj
Data byla zjišťována prostřednictvím Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB) a představují souborný demografický přehled pro další desetiletí. Sčítání je pro svoji dlouhou historickou návaznost a periodicitu vhodným prostředkem ke zjišťování demografických i jiných trendů ve vývoji společnosti. Sčítání probíhá jednou za 10 let.
Obsah
V rámci datové sady nabízíme více jak 160 atributů obsahujících údaje o skladbě obyvatelstva, domech a bytech. Atributy jsou naplněny v mapových vrstvách administrativních celků, včetně mikro úrovní jako jsou například základní sídelní jednotky. Přehled atributů najdete níže v sekci Specifikace.
Census

Data se dají v GIS softwarech zobrazit v nepřeberném množství kombinací. Na obrázku je příklad zobrazení počtu obyvatel a věkové struktury.

Census

Data mohou sloužit jako podklad pro analýzy obyvatelstva. Mohou vám poskytnout informaci, kterým směrem byste měli zaměřit svoji obchodní, nebo jinou aktivitu.

Geografický lexikon obcí ČR

Geografický lexikon zobrazuje územní ČR na úrovni obcí a městských částí statutárních měst. Poskytuje především informaci o celkovém počtu obyvatel a počtu obyvatel v produktivním věku. Doplňující údaje tvoří dojížďka do zaměstnání a do škol a informace o občanské vybavenosti. Na objednávku pro vás můžeme připravit vrstvy vyšších administrativních jednotek.

Geografický lexikon je dostupný pouze v České republice a je důležitým zdrojem základních sociodemografických údajů a údajů o vybavenosti v letech, kdy jsou data ze SLDB již zastaralá.

Na obrázku je příklad analýzy dojížďky do škol a přítomnosti školy v obci.

Statistické mikroregiony

Produkt Statistické mikroregiony ČR obsahuje mapovou vrstvu nejmenších územních jednotek skladebných do základních sídelních jednotek, katastrálních území a částí obcí. Statistické mikroregiony souvisle pokrývají území celé České republiky a obsahují vybrané údaje o struktuře obyvatelstva získaných ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001, 2011 a data o evidenci obyvatelstva z Ministerstva vnitra k 31. 12. 2012.

Aktuální atributy o území zahrnují informace o počtu budov, bytových domů, rekreačních objektů a chat, počtu bytů celkem a počtu obydlených bytů. Dalšími užitečnými informacemi jsou počet adres či dominantní PSČ daného mikroregionu.
Vrstva Statistických mikroregionů je ideální pro detailní prostorové i databázové vizualizace a analýzy, poskytuje vhodný základ pro územní plánování v regionálním i celostátním měřítku a pro efektivní rozhodování soukromých firem i institucí státní správy.

Specifikace

Česká republika

Atributy Census
  Obyvatelstvo
 • Obyvatelstvo dle obvyklého a trvalého pobytu.
 • Státní občanství - ČR, SR, ostatní země EU.
 • Náboženská víra - věřící hlásící/nehlásící se k církvi, bez náboženské víry.
 • Věková struktura - kategorie muži/ženy 0-14, 15-64, 65 a více let, dále členění po patnáctiletých a pětiletých věkových kategoriích (do 20-ti let podrobnější členění).
 • Rodinný stav - svobodní, ženatí, rozvedení, ovdovělí.
 • Vzdělání - základní, střední s maturitou, nástavbové, magisterské.
 • Ekonomická aktivita - ekonomicky aktivní celkem, zaměstnaní, studenti, ženy na MD.
 • Zaměstnanost v odvětvích ekonomických činností - stavebnictví, průmysl, obchod.
 • Vyjížďka do zaměstnání a škol, doba cesty.
 • Postavení v zaměstnání - zaměstnanci, zaměstnavatelé, pracující na vlastní účet.
 • Bydlící v domech a bytech - dále v RD, v zařízeních, v ubytovacích zařízeních, mimo byt.
  Domy
 • Základní atributy - domy celkem, obydlené, rodinné, bytové, obydlené rodinné/bytové.
 • Vlastnictví - fyzická osoba, obec/stát, bytové družstvo.
 • Období výstavby nebo rekonstrukce - 1919 a dříve, 2001 – 2011, průměrné stáří.
 • Počet nadzemních podlaží.
  Byty
 • Základní atributy - byty celkem, obydlené byty, byty dle obydlené plochy.
 • Právní důvod užívání bytu.
Atributy Statistické mikroregiony
  Obyvatelstvo
 • Počet obyvatel SLDB 2001 - celkový počet obyvatel dle SLDB 2001.
 • Obyvatelstvo trvale bydlící - počet obyvatel dle místa trvalého bydliště ze SLDB 2011.
 • Obyvatelstvo obvykle bydlící - počet obyvatel dle místa obvyklého bydliště ze SLDB 2011.
 • Počet evidovaných obyvatel - počet obyvatel evidovaných Ministerstvem vnitra k 31. 12. 2012.
  Domy a byty
 • Počet adres celkem - celkový počet adres, kdy jedné budově může náležet více adres (např. velká budova s více vchody).
 • Počet budov bytových - počet budov s více byty přístupnými ze společné chodby nebo schodiště kdy nejde o rodinný dům.
 • Počet budov pro krátkodobé ubytování - zahrnuje hotely, lůžková léčebná zařízení jako jsou nemocnice, lázeňské ústavy, rekreační zařízení, humanitární střediska, uprchlické tábory, ubytovny apod., nezahrnuje však chaty.
 • Počet budov s č.p. - počet budov s číslem popisným, nezahrnuje budovy s číslem evidenčním nebo náhradním.
 • Počet budov s čísly celkem - počet budov s číslem popisným, evidenčním nebo náhradním.
 • Počet bytů celkem - počet bytů trvale obydlených, neobydlených a dočasně uvolněných k jiným účelům než k bydlení.
 • Počet bytů obydlených - počet bytů, kde má nahlášený trvalý pobyt alespoň jedna osoba.
 • Počet objektů individuální rekreace - počet objektů určených k rekreaci osob.
  Další atributy
 • Dominantní PSČ - převažující PSČ budov s číslem popisným či evidenčním.
 • Přesah na území jiné obce - vzhledem k přesahům částí obce na území jiné obce nebo katastru dochází k rozdílu mezi správní a územní příslušností statistického mikroregionu do základní sídelní jednotky a nadřazených celků. Z toho důvodu je atribut vyplněn hodnotou „A“ a zařazuje statistické mikroregiony tam, kam územně náleží. Položky bez vyplněné hodnoty zařazují statistický obvod dle hlediska správního zařazení.
 • Matriční úřad - příslušnost mikroregionu k matričnímu úřadu.
 • Stavební úřad - příslušnost mikroregionu ke stavebnímu úřadu.
 • Finanční úřad - příslušnost mikroregionu k finančnímu úřadu.
Formáty

MapInfo TAB, ESRI SHP, data jsme schopni převést i do jiných vektorových formátů.

Souřadnicové systémy

S-JTSK, WGS-84 nebo UTM

Aktualizace

Census 1x za 10 let, vybraná data (Geogr. lexikon) 1x ročně

Slovensko

Atributy
 • Obyvatelstvo - celkem, muži, ženy.
 • Věková struktura - 0-5, 6-14, 15-24, 25-39, 40-54, 55-64, 65 a více let, členění po pětiletých věkových kategoriích (do 20-ti let podrobnější).
 • Rodinný stav - svobodní, ženatí, rozvedení, ovdovělí.
 • Vzdělání - základní, učňovské, úplné střední, magisterské.
 • Počítačové dovednosti - práce s textem, tabulkami, elektronickou poštou, internetem.
 • Obydlené domy / byty - celkem, rodinné domy, obyd. byty v bytových domech.
 • Vybavenost počítačem a přístup na internet - obydlené byty v RD a bytových domech.

Další atributy je možné zajistit na základě konkrétní domluvy se zákazníkem.

Formáty

MapInfo TAB, ESRI SHP, data jsme schopni převést i do jiných vektorových formátů.

Souřadnicové systémy

S-JTSK, WGS-84 nebo UTM

Aktualizace

1x za 10 let

Ostatní země

Vzhledem k rozsáhlé síti našich partnerů v zahraničí jsme schopni zajistit sociodemografická data nejen pro sousední státy ČR, ale i z velké části zemí světa. Úroveň detailu mapových podkladů z různých zemí se může lišit.