Služby

Kromě prodeje a implementace softwarových nástrojů a mapových podkladů se zabýváme poskytováním profesionálních služeb zákazníkům. Nemusíte tak vynakládat finanční prostředky na pořízení softwarového vybavení, jeho údržbu nebo školení uživatelů.

Poskytované služby

Čištění adres a geokódování

Geokódování je proces, při kterém se databázovým záznamům přiřadí na základě uvedené adresy zeměpisné souřadnice XY. Výsledkem je vytvoření bodové mapové vrstvy, se kterou pak může uživatel pracovat v GIS aplikacích, například provádět geografické analýzy zákazníků, optimalizovat trasy obchodních zástupců apod.

Kromě standardní dodávky a implementace softwaru nabízíme našim zákazníkům celý proces kontroly adres a geokódování formou služby, jejíž součástí může být:

 • Automatická kontrola vstupních adres včetně doplnění oficiálních názvů a chybějících částí adresy, např. obec, část obce, poštovní směrovací číslo, ulice nebo čísla popisná a orientační.
 • Naplnění zeměpisných souřadnic XY a vytvoření bodové mapové vrstvy v souřadnicovém systému WGS84 nebo JTSK s možností převodu souřadnic do jiných systémů. U všech záznamů je standardně naplněna úroveň dosažené přesnosti geokódování a maximální odchylka souřadnic v metrech.
 • Manuální dohledávání adresy u těch záznamů, které nebyly při automatickém geokódování umístěny, nebo byly lokalizovány s menší přesností (na PSČ, obec, apod.).

Cena za službu geokódování a čištění adres se odvíjí od počtu záznamů a rozsahu služeb. Konkrétní cenovou nabídku vám zašleme na základě vaší poptávky.

Zpracování geografických analýz

Pro naše zákazníky jsme schopni zpracovat celou řadu analýz a prací, které vyžadují nadstandardní zkušenosti v oblasti geografických informačních systémů a dostupných mapových podkladů. Výstupem pak může být komplexní zpráva, data nebo jen mapový výstup v celé řadě formátů (pdf, jpg, png, tif apod.).

Formy spolupráce mohou být následující:

 • Jednorázové i opakované zpracování geografických analýz pro koncové zákazníky. Součástí zpracování projektu je identifikace potřeb klienta vedoucí k přesnému zadání, jak bude výsledku dosaženo a v jakém formátu bude výsledek předán (zpráva, prezentace, mapa a data).
 • Spolupráce s dalšími partnery (např. konzultačními firmami apod.), kdy společnost CSmap figuruje v projektu partnera jako subdodavatel a podílí se na přípravě a zpracování mapových podkladů a výstupů.
 • Zakázková tvorba nebo úprava mapových vrstev dle potřeb zákazníka. Projekt může zahrnovat sběr vstupních datových podkladů, jejich zpracování (např. geokódování, doplnění o další informace) a finální úpravu do požadovaného výstupního formátu.

Cena za zpracování individuálních geografických analýz a projektů se odvíjí od konkrétního zadání. Konkrétní cenovou nabídku vám zašleme na základě vaší poptávky, případně po vzájemné diskuzi a upřesnění vašeho zadání.

Tvorba spádových oblastí

Na zakázku provádíme tvorbu a analýzu spádových oblastí včetně naplnění doplňkových informací ke spádovým oblastem, např. počet obyvatel, počet konkurenčních prodejen, počet zákazníků apod.

Typické úlohy mohou zahrnovat:

 • Vytvoření spádové oblasti z jednoho zvoleného výchozího bodu podle doby jízdy (např. prodejna klienta) a vytvoření situační zprávy pro danou spádovou oblast. Situační zpráva může obsahovat počet konkurenčních prodejen, počet obyvatel a domácností, bytový a domovní fond, kupní sílu obyvatel dané oblasti apod.
 • Vytvoření spádových oblastí z/do několika výchozích bodů podle doby jízdy nebo vzdálenosti a následná analýza spádových oblastí, vč. analýzy kanibalizace, vyhledání bílých míst, výpočtu potenciálu jednotlivých oblastí apod.

Cena za tvorbu spádových oblastí se odvíjí od jejich počtu a rozsahu doprovodných analýz a prací. Konkrétní cenovou nabídku vám zašleme na základě vaší poptávky, případně po vzájemné diskuzi a upřesnění zadání.

Tvorba regionů a optimalizace tras obchodních zástupců

Tvorba nebo úprava regionů obchodních zástupů a plánování jejich tras může být v některých případech složitější záležitost, se kterou můžeme zákazníkovi pomoci. Řešit tuto problematiku formou služby je optimální hlavně v případě, kdy zůstávají regiony obchodních zástupů i navržené trasy relativně stabilní.

Předmětem projektu může být například:

 • Návrh optimálního počtu obchodních zástupců včetně namodelování jejich zájmových území, na kterých budou vykonávat svoji práci, a to na základě celé řady vstupních parametrů, které bude chtít vzít klient při analýze v úvahu.
 • Oblasti obchodních zástupců mohou být vytvořeny na základě seskupení vybraných administrativních jednotek (např. PSČ, obec, základní sídelní jednotky apod.), nebo přiřazením jednotlivých zákazníků, bez jakékoliv vazby na administrativní uspořádání státu.
 • Optimalizace tras obchodních zástupců a export itineráře na zvolené časové období. Při optimalizaci tras je možné vzít v úvahu řadu vstupních parametrů, jako je frekvence návštěv, časová okna, délka návštěv u zákazníků apod.

Cena za optimalizaci regionů a tras obchodních zástupců se odvíjí od počtu obchodních zástupců a rozsahu prováděných služeb. Před zpracováním cenové nabídky zpravidla navrhujeme klientům osobní schůzku, na které prodiskutujeme jeho potřeby a veškeré detaily zadání.

Převody GIS/CAD dat

Pokud potřebujete jednorázově převést a upravit svá data, nebo je budete převádět pravidelně, ale nevyplatí se vám pořizovat software a školit zaměstnance, potom vám rádi pomůžeme. Všechny úpravy a převody dat pro vás můžeme zpracovat formou služby.

Pokud již pracujete s programem FME, ale nevíte si rady při nastavení převodu, můžeme pro vás nachystat převodní šablony podle vašich požadavků. Pomůžeme vám také se zprovozněním převodů přímo na vašem pracovišti.

Pro naše zákazníky nejčastěji zpracováváme:

 • Převod datové sady z formátu A do formátu B - klasickou úlohou, kterou často řešíme, je převod mezi GIS a CAD formáty s maximální možnou mírou zachování informace. Více informací o podporovaných formátech získáte u produktu FME Desktop v sekci Specifikace.
 • Úprava struktury dat - hromadná úprava databázové složky dat, ale také geometrie. Nejčastěji řešíme migrace databázových dat spojenou s dalšími kontrolami nebo operacemi.
 • Kontrola dat - data většinou musí splňovat určitá kritéria stanovená vaší organizací, nebo vašimi zákazníky. Kontrolní procesy jsme připraveni pro vás nastavit.

Cena za zpracování převodů se odvíjí od konkrétního zadání. Pro zpracování cenové nabídky se na nás obraťte.

Vývoj řešení na zakázku

Společnost CSmap s.r.o. disponuje týmem zkušených programátorů s víceletou praxí ve vývoji mapových aplikací. Vyvíjíme jak vlastní aplikace, tak specifická řešení na zakázku individuálních klientů.

Předmětem vývojových projektů může být například:

 • Vývoj nadstavbových aplikací pro geografický informační systém MapInfo Pro. Může se jednat o aplikace, které zjednoduší nebo zautomatizují některé složitější operace, ale také o aplikace, které do MapInfa přidají novou funkcionalitu.
 • Vývoj samostatných desktopových aplikací podle potřeb a zadání klienta. Tyto aplikace jsou zpravidla určeny k řešení specializovaných úloh, které jsou specifické pro daného zákazníka. Součástí vývoje je i návrh a optimalizace použitých mapových podkladů.
 • Vývoj serverových/webových řešení podle specifikace zákazníka. Jedná se velmi často o mapové webové aplikace, ke kterým přistupuje koncový uživatel pomocí webového prohlížeče. Geoportálová řešení tohoto typu velmi často komunikují s databázovými systémy zákazníka.

Pokud uvažujete o vývoji mapových aplikací, tak nás prosím kontaktujte.

Školení a technická podpora

Zákazníkům poskytujeme profesionální školení, které vám pomůže plně využít možnosti zakoupených aplikací a usnadní jejich používání. Školeni budete lektory, kteří mají bohaté zkušenosti jak se školením, tak používáním vybraných produktů. Samozřejmostí je technická podpora, kterou standardně poskytujeme svým zákazníkům prostřednictvím formuláře technické podpory.

Školení jsou standardně pořádaná na tyto produkty - MapInfo Pro, FME Form, FME Flow, MapInfo RouteFinder nebo GeoMarker Pro. Na další produkty poskytujeme školení po domluvě.

Naše společnost nabízí dva základní typy školení:

 • Školení probíhající u zákazníka: U tohoto typu školení není omezen počet účastníků. Obsah školení je možné přizpůsobit potřebám a oboru klienta. Termín školení je domluven mezi klientem a naší společností. Zákazník si dle svého uvážení, obsahu školení, popř. na doporučení školitele stanoví počet dnů. Pro školení ve vlastních prostorách zajišťuje zákazník veškerou techniku (školící prostory a projektor).
 • Online školení (Teams): Školení je poskytováno online formou prostřednictvím aplikace MS Teams a po souhlasu klienta je nahráváno pro možnost zpětného shlédnutí. Počet účastníků není omezen, ale nedoporučujeme více jak 10 účastníků. Termín a osnova školení je domluvena individuálně a zpravidla je školení poskytováno v jeden termín pro účastníky ze stejné společnosti.

V případě zájmu o jakékoliv školení a získání informací o aktuálních termínech nás kontaktujte.

Více informací o školení produktů FME
Více informací o seminářích FME